ຄອບຄົວ Aracanidae - Deepwater boxfishes
  ຕາມລຳດັບ
:
Aracanidae
  ຫ້ອງ
:
Teleostei
No. in FishBase
:
Genera : 6 | ຊະນິດ : 12 Eschmeyer's Catalog of Fishes
  ສະພາບແວດລ້ອມ
:
ຄວາມສົດ : No | ນ້ຳກ່ອຍ : No | ສັດທະເລ : Yes
  ພາກສ່ວນ
:
Marine
  ຕູ້ປາ
:
  ການບັນທຶກຟອດຊິວທຳອິດ
:
     
  ຂໍ້ສັງເກດ
:
Family (Fraser-Brunner, 1941) resurrected from Ostraciidae: Aracaninae (Tyler, 1980; Ref. 54719). Information to be completed. Suggested new common name for this family in a coming ref. following Ref. 58418. Korean name: Yug-gak-bok-gwa (Ref. 116566).
  ການຈັດລຽງຊັ້ນທີ່ກ່ຽວກັບການກຳເນີດແລະຄວາມໝາຍຂອງຄຳເວົ້າໃນພາສາ
:
  ກຸ່ມຂອງຊະນິດປາໃດນຶ່ງທີ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການປະສົມພັນ
:
nonguarders
  ຂັ້ນຂອງກິດຈະກຳສະເພາະ
:
  ການອ້າງອີງຫຼັກ
:
  ຜູ້ປະສານງານ
:
  Deep Fin Classification
:
Osteichthyes | Actinopterygii | Actinopteri | Neopterygii | Teleostei | Osteoglossocephalai | Clupeocephala | Euteleosteomorpha | Neoteleostei | Eurypterygia | Ctenosquamata | Acanthomorphata | Acanthopterygii | Percomorphaceae | Eupercaria | | | Tetraodontiformes | Ostracioidei | | Aracanidae

Show species images | Show valid names | Nominal species list | Identification keys | CAS specimen photos | References

 
Ref.
[ e.g. 9948]
Glossary
[ e.g. cephalopods]


Species/Synonymy list for the family Aracanidae as currently in FishBase

Important recommendation:

The list below must not be used as an authority reference synonymy list like those found in scientific published revisions, which must be the source to be used and cited eventually when they exist.

Rather, it reflects the current content of FishBase, and the progress with respect to synchronization with the Catalog of Fishes. However, we think it can be useful for users to assess the quality of information in FishBase, to start new work on the family, or to cross-check with other lists.

But we appreciate to be cited in publications when this list has been of any working value. In particular, for published scientific, we suggest then to cite it in the Material and Method section as a useful tool to conduct the research, but again, not as a taxonomic or nomenclatural authority reference.

Unless it is explicitly precised, the list is not complete, please search all original names published for the family in the Catalog of Fishes (genera, species), including those with uncertain or unknown status, that are not included in FishBase when they are not attached to a valid species.

This list uses some data from Catalog of Fishes (not shown but used to sort names).

The list ordered as follows:

Please send comments and corrections if you detect errors or missing names.

Show all | Show only accepted name | Show only accepted and original names
Scientifc name Status Senior/Junior synonym Combination
Aracana aurita (Shaw, 1798)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Acarana aurita (Shaw, 1798)
ambiguousothernew
Ostracion spilogaster Richardson, 1840
synonymjuniororiginal
Aracana ornata (Gray, 1838)
acceptedseniornew
Ostracion ornata Gray, 1838
synonymseniororiginal
synonymjuniororiginal
Anoplocapros lenticularis (Richardson, 1841)
acceptedseniornew
Ostracion lenticularis Richardson, 1841
synonymseniororiginal
Acerana grayi Kaup, 1855
synonymjuniororiginal
Anoplocapros gibbosus McCulloch & Waite, 1915
synonymjuniororiginal
Anoplocapros inermis (Fraser-Brunner, 1935)
acceptedseniornew
Strophiurichthys inermis Fraser-Brunner, 1935
synonymseniororiginal
Strophiurichthys robustus Fraser-Brunner, 1941
synonymjuniororiginal
Anoplocapros robustus (Fraser-Brunner, 1941)
synonymjuniornew
Anoplocapros amygdaloides Fraser-Brunner, 1941
acceptedseniororiginal
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Kentrocapros aculeatus (Houttuyn, 1782)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Ostracion hexagonus Thunberg, 1787
synonymjuniororiginal
Kentrocapros eco (Phillipps, 1932)
acceptedseniornew
Ostracion eco Phillipps, 1932
synonymseniororiginal
Ostracion hexagonus Phillipps, 1927
ambiguoushomonymoriginal
acceptedseniornew
Aracana flavofasciata Kamohara, 1938
synonymseniororiginal
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Caprichthys gymnura McCulloch & Waite, 1915
acceptedseniororiginal
Polyplacapros tyleri Fujii & Uyeno, 1979
acceptedseniororiginal
php script by celloran, 04/03/10, ຖືກແກ້ໄຂເທື່ອສຸດທ້າຍໂດຍ cmilitante, 29/11/12