Species under Gobio
n= 40
Species name Common name Distribution Max. Length (cm)
Gobio acutipinnatus
Men'shikov, 1939
Asia 12.4
Gobio alverniae
Kottelat & Persat, 2005
Auvergne gudgeon Europe 14.87
Gobio artvinicus
Turan, Japoshvili, Aksu & Bektaş, 2016
Asia 10
Gobio battalgilae
Naseka, Erk'akan & Küçük, 2006
Eyilikler gudgeon Asia 17.2
Gobio brevicirris
Fowler, 1976
Don gudgeon Europe 10
Gobio bulgaricus
Drensky, 1926
Europe and Asia 9
Gobio carpathicus
Vladykov, 1925
Carpathian gudgeon Europe 12
Gobio caucasicus
Kamensky, 1901
Europe and Asia
Gobio coriparoides
Nichols, 1925
Asia 12.4
Gobio cynocephalus
Dybowski, 1869
Siberian gudgeon Asia 19
Gobio delyamurei
Freyhof & Naseka, 2005
Europe 10.44
Gobio feraeensis
Stephanidis, 1973
Thessaly gudgeon Europe 10
Gobio fushunensis
Xie, Li & Xie, 2007
Fushun gudgeon Asia 5.6
Gobio gobio
(Linnaeus, 1758)
Gudgeon Europe 21
Gobio gymnostethus
Ladiges, 1960
Cappadocian gudgeon Asia 14.1
Gobio hettitorum
Ladiges, 1960
Anatolian gudgeon Asia 15.3
Gobio holurus
Fowler, 1976
Caspian gudgeon Europe 10
Gobio huanghensis
Luo, Le & Chen, 1977
Asia 14.2
Gobio insuyanus
Ladiges, 1960
Cihanbeyli gudgeon Asia 13.6
Gobio intermedius
Battalgil, 1944
Eber gudgeon Asia
Gobio kizilirmakensis
Turan, Japoshvili, Aksu & Bektaş, 2016
Asia 11.1
Gobio kovatschevi
Chichkoff, 1937
Varna gudgeon Europe 10.5
Gobio krymensis
Bănărescu & Nalbant, 1973
Salgir gudgeon Europe 11
Gobio kubanicus
Vasil'eva, 2004
Europe 9
Gobio lingyuanensis
Mori, 1934
Asia 7.6
Gobio lozanoi
Doadrio & Madeira, 2004
Europe 13.5
Gobio macrocephalus
Mori, 1930
Asia 14.2
Gobio maeandricus
Naseka, Erk'akan & Küçük, 2006
I??kl? gudgeon Asia
Gobio meridionalis
Xu, 1987
Asia 11.6
Gobio microlepidotus
Battalgil, 1942
Bey?ehir gudgeon Asia
Gobio obtusirostris
Valenciennes, 1842
Europe 12.5
Gobio occitaniae
Kottelat & Persat, 2005
Europe 12.74
Gobio ohridanus
Karaman, 1924
Ohrid gudgeon Europe 13
Gobio rivuloides
Nichols, 1925
Asia 14.2
Gobio sakaryaensis
Turan, Ekmekçi, Luskova & Mendel, 2012
Sakarya Gudgeon Asia 11.5
Gobio sarmaticus
Berg, 1949
Ukrainian gudgeon Europe 13
Gobio sibiricus
Nikolskii, 1936
Asia
Gobio skadarensis
Karaman, 1937
Skadar gudgeon Europe 9
Gobio soldatovi
Berg, 1914
Soldatov's gudgeon Asia 12
Gobio volgensis
Vasil'eva, Mendel, Vasil'ev, Lusk & Lusková, 2008
Europe 9.15
Back to Search
Back to Top
php script by elaxamana, 07/04/2009 ,  last modified by elaxamana, 6:00 PM, 07/04/2009