More info | Plus d'info | Mais info FishBase

Scientific Names where Genus Equals Alburnoides
n=34
 
No. Valid Name Author English Name
1.  Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Schneider
2.  Alburnoides coadi Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 Coad's riffle minnow
3.  Alburnoides devolli Bogutskaya, Zupan?i? & Naseka, 2010  
4.  Alburnoides economoui Barbieri, Vuki?, Sanda & Zogaris, 2017  
5.  Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) Kura chub
6.  Alburnoides emineae Turan, Kaya, Ekmekçi & Do?an, 2014 Beyazsu chub
7.  Alburnoides fangfangae Bogutskaya, Zupan?i? & Naseka, 2010  
8.  Alburnoides fasciatus (Nordmann, 1840) Transcaucasian spirlin
9.  Alburnoides freyhofi Turan, Kaya, Bayçelebi, Bekta? & Ekmekçi, 2017  
10.  Alburnoides gmelini Bogutskaya & Coad, 2009  
11.  Alburnoides holciki Coad & Bogutskaya, 2012  
12.  Alburnoides idignensis Bogutskaya & Coad, 2009  
13.  Alburnoides kosswigi Turan, Kaya, Bayçelebi, Bekta? & Ekmekçi, 2017  
14.  Alburnoides kubanicus B?n?rescu, 1964  
15.  Alburnoides kurui Turan, Kaya, Bayçelebi, Bekta? & Ekmekçi, 2017  
16.  Alburnoides maculatus (Kessler, 1859)  
17.  Alburnoides manyasensis Turan, Ekmekçi, Kaya & Güçlü, 2013 Manyas spirlin
18.  Alburnoides namaki Bogutskaya & Coad, 2009  
19.  Alburnoides nicolausi Bogutskaya & Coad, 2009  
20.  Alburnoides oblongus Bulgakov, 1923 Tashkent riffle bleak
21.  Alburnoides ohridanus (Karaman, 1928)  
22.  Alburnoides parhami Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 Parham's riffle minnow
23.  Alburnoides petrubanarescui Bogutskaya & Coad, 2009  
24.  Alburnoides prespensis (Karaman, 1924)  
25.  Alburnoides qanati Coad & Bogutskaya, 2009  
26.  Alburnoides recepi Turan, Kaya, Ekmekçi & Dogan, 2014 Recep's chub
27.  Alburnoides rossicus Berg, 1924  
28.  Alburnoides samiii Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 Samii's riffle minnow
29.  Alburnoides strymonicus Chichkoff, 1940  
30.  Alburnoides tabarestanensis Mousavi-Sabet, Anvarifar & Azizi, 2015 Tabarestan riffle minnow
31.  Alburnoides taeniatus (Kessler, 1874) Striped bystranka
32.  Alburnoides thessalicus Stephanidis, 1950  
33.  Alburnoides varentsovi Bogutskaya & Coad, 2009  
34.  Alburnoides velioglui Turan, Kaya, Ekmekçi & Do?an, 2014 Velioglu's chub
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 25.06.03 ,  php script by mortiz, 23.06.10 ,  last modified by mortiz, 4:20 PM 23.06.10